Είστε εδώ

Scholarships

Βραβεία Αριστείας στην Ελληνόγλωσση Παιδεία

Βραβεία Αριστείας στην Ελληνόγλωσση Παιδεία

Στα πλαίσια προώθησης και προβολής της Ελληνόγλωσσης Παιδείας, η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο σε συνεργασία με άλλους φορείς ή πολίτες της ευρύτερης περιοχής του Τορόντο, ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2014 τη χορήγηση υποτροφιών σε μαθητές που φοιτούν στα σχολεία του οργανισμού. Εάν θα σας ενδιέφερε να στηρίξετε κι εσείς τα ελληνόπουλα της παροικίας μας, προσφέροντάς τους μία υποτροφία, σας παρακαλούμε θερμά να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Παιδείας της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο. Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα χρήματα της υποτροφίας πηγαίνουν απευθείας στη σχολή φοίτησης των μαθητών και δεν δίνονται στους μαθητές.

Ευχαριστούμε θερμά τους παρακάτω ευγενείς ευεργέτες που στηρίζουν έμπρακτα την ελληνόγλωσση παιδεία στην παροικία μας.
 

Louis Georgareas Academic Award for Excellence

Η κυρία Γαρυφαλλιά Γεωργαρέα-Τσιμικάλη και ο σύζυγος της κύριος Σταύρος Τσιμικάλης, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού σχολείου Toronto Prep School, αποφάσισαν σε συνεργασία με την ΕΚΤ να χορηγούν κάθε χρόνο φοιτητικές υποτροφίες σε δύο μαθητές της ΕΚΤ. Οι υποτροφίες καθιερώνονται προς τιμήν του κυρίου Ηλία Γεωργαρέα, ο οποίος για πολλές δεκαετίες προσέφερε και συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην ελληνόγλωσση παιδεία και τον ελληνισμό του Καναδά. Οι δύο υποτροφίες Louis Georgareas Academic Awards for Excellence, ανέρχονται στο ποσό των $2,500.00 η κάθε μία, και θα χορηγούνται μόνο σε μαθητές της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο για την κάλυψη εξόδων φοίτησης τους σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του Καναδά ή του εξωτερικού.
 

Βραβεία Αριστείας στην Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση «Αριστοτέλης» and “Υπατία”

Κάθε χρόνο, ο κύριος Δημήτριος Αγουρίδης και η εταιρία του Canadian Locators Inc. προσφέρουν υποτροφίες σε δύο μαθητές της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, οι οποίοι διακρίθηκαν για τις επιδόσεις τους στο ελληνικό σχολείο. Οι προαναφερθείσες υποτροφίες ανέρχονται στο ποσό των $500 δολαρίων η κάθε μία.

 

Α. Κριτήρια Αξιολόγησης - Προϋποθέσεις-Οδηγίες  

Για λόγους διαφάνειας έχουν θεσπιστεί αντικειμενικά κριτήρια βάση των οποίων θα δίνονται όλες οι υποτροφίες. Ακόμη, είναι σημαντικό να διευκρινιστεί ότι θα αξιολογούνται μόνο οι αιτήσεις , οι οποίες πληρούν όλα τα κριτήρια. Οι δε υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους στο γραφείο παιδείας της ΕΚΤ από την 1 Σεπτεμβρίου έως τις 10 Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Οι υποτροφίες απονέμονται στους νικητές κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των Τριών Ιεραρχών, η οποία διοργανώνεται κάθε Ιανουάριο στην Ελληνική Κοινότητα Τορόντο.

Συγκεκριμένα, τα κριτήρια επιλογής βάσει των οποίων θα επιλέγονται οι υπότροφοι είναι τα εξής:

  1. Επιτυχία στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας. Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων της Ελλάδας και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Για τη βαθμολόγηση των γραπτών των διαγωνιζομένων υπεύθυνο είναι το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και όχι η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε έξι επίπεδα γλωσσικής επάρκειας και αξιολογούνται σε τέσσερις ή πέντε δεξιότητες, δηλαδή στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού κειμένου, στην κατανόηση και παραγωγή προφορικού λόγου και στη χρήση γλώσσας. Ο υποψήφιος ο οποίος έχει επιτύχει στο ανώτατο επίπεδο Ελληνομάθειας και πληροί τα υπόλοιπα κριτήρια, θα είναι και ο υποψήφιος στον οποίο θα χορηγηθεί η υποτροφία. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι στο ανώτατο επίπεδο, αξιολογούνται οι αιτήσεις στο αμέσως επόμενο επίπεδο κοκ.

  2. Πέντε Χρόνια φοίτησης σε Σχολεία της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν φοιτήσει τουλάχιστον για πέντε χρόνια σε σχολεία της ΕΚΤ. Η φοίτησή τους στις τάξεις Β και Γ Λυκείου είναι υποχρεωτική. Αυτό έχει αποφασιστεί για να εξασφαλιστεί η αντικειμενικότητα και η διαφάνεια της όλης διαδικασίας, για να προωθηθούν τα ελληνόγλωσσα προγράμματα της ΕΚΤ, αλλά και για να ανταμειφθούν οι μαθητές και οι οικογένειες οι οποίες αποδεδειγμένα έχουν δείξει την υποστήριξη και την προσφορά τους στην ΕΚΤ.  

  3. Μέσος Όρος Απολυτηρίου Λυκείου Οντάριο – Οι υποψήφιοι υπότροφοι θα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει από το λύκειο και να φοιτούν σε εκπαιδευτικό ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κατά τον χρόνο κατάθεσης της σχετικής αίτησης.  Ο υψηλότερος μέσος όρος θα βαθμολογείτε με περισσότερες μονάδες. Δεκτές θα γίνουν οι αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι έχουν μέσο όρο τουλάχιστον 80%.

  4. Μέλος της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο. Οι υποψήφιοι ή οι γονείς τους θα πρέπει να είναι ενεργά μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο, κατά τον χρόνο στον οποίο αιτούνται την υποτροφία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν πληρώσει το εκάστοτε ποσό το οποίο πληρώνουν  τα μέλη της ΕΚΤ.

  5. Κριτήρια Ισοβαθμιών – Κοινωνικοοικονομικά, Εθελοντισμός, Προσωπικό Βιογραφικό Υποψηφίου. Σε περιπτώσεις ισοβαθμιών θα συνυπολογίζονται κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, μονογονεϊκή οικογένεια κτλ.). Επιπρόσθετα, θα λαμβάνεται υπόψη η εθελοντική προσφορά του υποψηφίου σε τμήματα της ΕΚΤ. Τέλος, θα αξιολογείται και το βιογραφικό του κάθε υποψηφίου.

 

Β. Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων

Οι αιτήσεις θα αξιολογούνται πάντα από τριμελή επιτροπή. Συγκεκριμένα, η επιτροπή αυτή θα απαρτίζεται από τον/την πρόεδρο του γραφείου παιδείας της ΕΚΤ, από τον διευθυντή / την διευθύντρια του γραφείου παιδείας της ΕΚΤ, και από ένα μέλος των συλλόγων γονέων της ΕΚΤ. Για να χορηγηθεί μία υποτροφία θα πρέπει να υπάρχει ομόφωνη απόφαση της επιτροπής. Σε περίπτωση κωλύματος μέλους/μελών της επιτροπής, τα μέλη αυτά θα αντικαθίστανται από μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο. Για το σχολικό έτος 2016-2017 τα μέλη της επιτροπής είναι τα ακόλουθα:

1. Αναστασία Γκανογιάννη Reid – Πρόεδρος Γραφείου Εκπαίδευσης & Αθλητισμού ΕΚΤ

2. Κωνσταντίνος Φλέγκας – Διευθυντής Εκπαίδευσης ΕΚΤ

3. Ηλίας Κυριακού – Μέλος Συλλόγων Γονέων ΕΚΤ

 

Γ. Διαδικασία Αίτησης και Αξιολόγησης Αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν καταθέσει τις αιτήσεις τους στο γραφείο παιδείας της ΕΚΤ από 1 Σεπτεμβρίου έως 10 Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Κατά την αίτηση τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω:

  1. Αντίγραφο του πτυχίου Ελληνομάθειας

  2. Επίσημο Αντίγραφο Αναλυτικής Βαθμολογίας Λυκείου Οντάριο στο οποίο θα αναγράφονται οι βαθμολογίες όλων των μαθημάτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων και των μαθημάτων της Γ Λυκείου.

  3. Φωτοτυπία Δύο Αποδεικτικών Ταυτότητας (Διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης και πιστοποιητικό γέννησης)

  4. Σύντομο βιογραφικό κείμενο όπου ο/η κάθε υποψήφιος εξηγεί τους λόγους για τους οποίους αιτείται την υποτροφία.

  5. Έντυπο Αίτησης η οποία παραλαμβάνεται από το γραφείο παιδείας της ΕΚΤ.

 

 

Μόλις συγκεντρωθούν όλες οι αιτήσεις η επιτροπή θα τις αξιολογήσει, ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:

Φάση 1: Προεπιλογή

1. Κριτήριο Πρώτο

Επιλέγονται προς αξιολόγηση όλες οι αιτήσεις οι οποίες είναι εμπρόθεσμες και ολοκληρωμένες. Οι υπόλοιπες αιτήσεις θα ακυρώνονται.

2. Κριτήριο Δεύτερο

Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να έχει αποφοιτήσει από Καναδικό λύκειο κατά το ημερολογιακό έτος, κατά το οποίο κάνει την αίτηση.

3. Κριτήριο Τρίτο

Στη διαδικασία αξιολόγησης θα προχωρούν μόνο οι αιτήσεις μαθητών οι οποίοι έχουν αποδεδειγμένα φοιτήσει σε σχολεία της ΕΚΤ για τουλάχιστον 5 χρόνια. Η φοίτηση δεν είναι απαραίτητο να είναι συνεχής και αδιάκοπη. Υπολογίζεται ο συνολικός χρόνος φοίτησης των μαθητών σε σχολεία της ΕΚΤ. Για τη διαδικασία αυτή χρησιμοποιούνται τα αρχεία της ΕΚΤ, αλλά και μαρτυρίες του εκπαιδευτικού προσωπικού της ΕΚΤ.

4. Κριτήριο Τέταρτο

Ενεργό μέλος της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο. Για να αιτηθεί ένας μαθητής την υποτροφία θα πρέπει ο/η υποψήφιος/α ή η οικογένεια του/της να είναι ενεργά μέλη της ΕΚΤ κατά το ημερολογιακό έτος κατά το οποίο κατατίθεται η υποτροφία.

 

Φάση 2 : Αξιολόγηση Αιτήσεων

1. Κριτήριο Πέμπτο: Πιστοποίηση στις εξετάσεις Ελληνομάθειας

Μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν όλα τα παραπάνω 4 κριτήρια θα προχωρούν στο πέμπτο βήμα αξιολόγησης των αιτήσεων. Όλοι οι υποψήφιοι θα ελέγχονται ως προς το επίπεδο ελληνομάθειας το οποίο κατέχουν. Αυτό θα αποδεικνύεται μέσα από το πιστοποιητικό το οποίο δίνεται στους επιτυχόντες των εξετάσεων Ελληνομάθειας που διοργανώνει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας της Ελλάδας. Οι υποτροφίες θα χορηγούνται ανάλογα με το επίπεδο ελληνομάθειας. Ο/η μαθητής/μαθήτρια με το υψηλότερο επίπεδο ελληνομάθειας θα γίνεται ο πρώτος αποδέκτης μιας υποτροφίας. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ξεχωρίζουν ένας μαθητής με ανώτερο επίπεδο ελληνομάθειας από όλους τους άλλους, τότε αυτομάτως θα του χορηγείται η υποτροφία με το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό. Αν υπάρχουν ισοβαθμίες τότε η επιτροπή αξιολόγησης θα προχωρά στο επόμενο κριτήριο του απολυτήριου λυκείου.

2. Κριτήριο Έκτο: Απολυτήριο Λυκείου Καναδά

Όταν υπάρχουν περισσότεροι των δύο υποψήφιοι με ανώτερο επίπεδο ελληνομάθειας, τότε θα λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθητών στα μαθήματα της Γ’ Λυκείου, ο οποίος χρησιμοποιείται και για την είσοδο τους σε ίδρυμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, του Καναδά ή του εξωτερικού. Η υποτροφία θα χορηγείται στους μαθητές με την υψηλότερη βαθμολογία.

3. Κριτήριο Έβδομο: Κριτήρια Ισοβαθμιών – Κοινωνικοοικονομικά, Εθελοντισμός, Προσωπικό Βιογραφικό Υποψηφίου. Σε περιπτώσεις ισοβαθμιών θα συνυπολογίζονται κοινωνικοοικονομικά κριτήρια (χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, μονογονεϊκή οικογένεια κτλ.). Επιπρόσθετα, θα λαμβάνεται υπόψη η εθελοντική προσφορά του υποψηφίου σε τμήματα της ΕΚΤ. Τέλος, θα αξιολογείται και το βιογραφικό του κάθε υποψηφίου.

Φάση 3 –  Επισημοποίηση και Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Σε περίπτωση ομοφωνίας των μελών της επιτροπής αξιολόγησης, τα μέλη θα υπογράψουν τη σχετική απόφαση χορήγησης των υποτροφιών για τους συγκεκριμένους μαθητές. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα αυτά θα κοινοποιηθούν στις οικογένειες, στους ευγενείς χορηγούς, στη διοίκηση της ΕΚΤ και σε όλα τα μέλη της ΕΚΤ.  Επιπρόσθετα, για τα τελικά αποτελέσματα θα ενημερώνονται και οι υποψήφιοι οι οποίοι αποκλείστηκαν από τη διαδικασία της αξιολόγησης. Οι υποτροφίες και τα τελικά αποτελέσματα θα δημοσιοποιούνται το αργότερο κατά την καθιερωμένη εκδήλωση των Τριών Ιεραρχών , την οποία  διοργανώνει η Ελληνική Κοινότητα Τορόντο κάθε Ιανουάριο.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής και τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων δίνονται από το τμήμα παιδείας της ΕΚΤ στο τηλέφωνο (416) 425-2485 ή στο email: education@greekpaideia.org

Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται το γραφείο παιδείας της ΕΚΤ στη διεύθυνση 30 Thorncliffe Park Drive, Toronto, Ontario M4H 1H8.